ZAKUP ODZIEŻY SPECJALISTYCZNEJ I SPRZĘTU SŁUŻBY MUNDUROWEJ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz z 26.04.2019r.

Wyjaśnienia z 08.05.2019 r.