ZAKUP SPRZĘTU I MATERIAŁÓW DO LABORATORIÓW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści siwz z 28.05.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - NOWY TERMIN: 6 CZERWCA 2019 r.