USŁUGA WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ

 

UWAGA: nowy termin składania ofert - 15.11.2019 r., godz. 11:00

 

wyjaśnienia treści SIWZ

informacja o wizji lokalnej